Regulamin

1. Informacje ogólne

 

 1. Serwis internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla klientów, którzy przejdą poprawnie weryfikację danych oraz poprawnie zostaną przyłączeni do odpowiednich regionów sprzedaży.

 2. Podmiotem prowadzącym system zamówień internetowych dostępnym pod adresem www.polstar.com.pl jest Polstar Holding Wołoszczuk sp.k. dawniej zwana Polstar Holding Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Koszalinie  75-734 ul. H. Modrzejewskiej 52, KRS 0000317109, NIP: 6692251921, REGON 331017926, zwany dalej Polstar.

 3. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.

 4. „Towar” to wszelki asortyment, który Klient może zamówić za pośrednictwem systemu zamówień internetowych, e-mailem, fax-em, zamawiając telefonicznie lub dokonując osobiście zakupu w siedzibie Polstar .

 5. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia, warunków płatności ( w tym otrzymywania powiadomień email o wystawionych dokumentach i zaległościach płatniczych), cennika przesyłek kurierskich, realizacji dostaw, zwrotów towarów, rękojmi i reklamacji oraz zasad konserwacji.

 

2. Składanie zamówień

 

 Formy składania zamówień: 

 1.  Zamówienia składane poprzez system zamówień internetowy znajdujący się pod adresem: www.polstar.com.pl.

 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest rejestracja w serwisie www.polstar.com.pl, przejście prawidłowo weryfikacji użytkownika, prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres (dane do faktury), telefon i/lub mail, sposób płatności i w adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres podany na fakturze. Podanie numeru telefonu i adresu mail umożliwi Działowi Obsługi Klienta szybki kontakt z Klientem, jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

 3. Zamówienia składane telefonicznie w DZIALE OBSŁUGI KLIENTA od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu dostępnymi na: https://polstar.com.pl/p/kontakt

 4. Zamówienia składane w formie pisemnej i przesłane faxem pod numer: 048 (94) 341 98 88

 5. Zamówienia składane drogą mailową na adresy dostępne na: www.polstar.com.pl/kontakt

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

 7. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.

 8. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.

 9. Na towary realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

 10. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (tzn. towar został wysłany do klienta lub towar został wysłany od producenta do firmy Polstar w celu realizacji indywidualnego zamówienia Klienta).

 11. Klient ma możliwość uzyskania korzystnego rabatu w zależności od aktywności zakupów i wysokości obrotów. Szczegółowych informacji udziela DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.

 

3. Warunki dostawy i zapłaty za towar

 

 1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (kurierskiej) GLS, Raben, PKS.

 2. Firmy kurierskie GLS, Raben, PKS działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami. 

 

4. Odbierając towar pamiętaj

 1. Towar dostarczany firmą kurierską jest plombowany taśmą firmową z nadrukiem. W chwili odbioru przesyłki od kuriera i w jego obecności Klient powinien sprawdzić towar pod kątem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki) i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze należy z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić Protokół Niezgodności Dostawy i niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu firmę Polstar. 

 2. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.  

 3. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności kuriera firma Polstar nie ponosi odpowiedzialności. 

 

UWAGA

 

 1. Niekompletność dostawy realizowanej przez firmę kurierską, nie wskazującą na naruszenie (bez protokołu niezgodności dostawy spisanego z kurierem) tzn. nienaruszone plomby, klient jest zobowiązany zgłosić EWENTUALNE braki faksem lub mailem najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu dostawy.  

 2. W przypadku większej zwłoki w czasie reklamacje nie będą uwzględniane. 

 3. W przypadku dostawy środkiem transportu firmy Polstar odbiorca kwitując odbiór towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych. 

 4. Odbierając towar z magazynu firmy Polstar odbiorca, czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierającej towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, firma Polstar nie ponosi odpowiedzialności.

 

5. Zwrot towaru

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach firma Polstar może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

 2. Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (również oryginalne opakowanie, które też nie może być uszkodzone). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa nabywca. 

 3. Polstar nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego ustalenia i uzgodnienia z Działem Obsługi Klienta. 

 4. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru i uwzględnieniu zwrotu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez Polstar podpisanej faktury korygującej na wskazane przez Klienta konto. Koszt dostarczenia przesyłki do Klienta nie jest zwracany. 

 5. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi. 

 6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruku na naszych towarach jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić towar przed wykonaniem znakowania czy towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. 

 

 6. Reklamacje

 

Reklamacje są rozpatrywane na podstawie rękojmi, na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać:

  a) W przypadku reklamacji elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@polstar.com.pl z załączonymi zdjęciami reklamowanego produktu precyzyjnie pokazującymi wadę oraz szczegółowo wypełnionym protokołem reklamacyjnym wg. określonego wzorca.

  Wzorzec protokołu reklamacyjnego do pobrania po zalogowaniu na stronie www.polstar.com.pl w panelu klienta w zakładce „reklamacje”. 

  Pełne i poprawne wypełnienie protokołu reklamacyjnego usprawni i skróci okres jej procedowania.

  b) W przypadku reklamacji korespondencyjnej (wysyłkowej) na adres: ul. Gnieźnieńska 180, 75-736 Koszalin. W przesyłce obowiązkowo musi zostać umieszczony szczegółowo wypełniony protokół reklamacyjny wg. określonego wzorca. Wzorzec protokołu reklamacyjnego do pobrania po zalogowaniu na stronie www.polstar.com.pl w panelu klienta w zakładce „reklamacje”.

  Pełne i poprawne wypełnienie protokołu reklamacyjnego usprawni i skróci okres jej procedowania.

  2. Weryfikacja zgłoszenia.

  Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego towaru z dokumentem sprzedaży Dział Reklamacji nadaje numer reklamacji i przystępuje do jej procedowania.

  W przypadku braku zgodności lub brakach w dokumentacji uniemożliwiających przeprowadzenie procesu reklamacyjnego Dział Reklamacji:

  a) przy zgłoszeniu elektronicznym wyśle wiadomość e-mail o brakach w dokumentacji z prośbą o uzupełnienie informacji. Brak dodatkowych informacji może skutkować zakończeniem procesu reklamacyjnego z odpowiedzią negatywną.

  a) przy zgłoszeniu korespondencyjnym (wysyłkowym) odeśle reklamowane produkty z umieszczoną w przesyłce w formie drukowanej wiadomością o brakach w dokumentacji z prośbą o uzupełnienie informacji. Brak dodatkowych informacji może skutkować zakończeniem procesu reklamacyjnego z odpowiedzią negatywną.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia protokołu reklamacyjnego wraz z dokumentacją fotograficzną na skrzynkę pocztową reklamacje@polstar.com.pl w przypadku reklamacji elektronicznej oraz w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przesyłki do magazynu Polstar ul. Gnieźnieńska 180, 75-736 Koszalin w przypadku reklamacji korespondencyjnej (wysyłkowej).

  4. Dostarczenie czytelnych zdjęć reklamowanego towaru, dokumentujących wadę, pozwoli przyspieszyć proces reklamacji. W przypadku braku możliwości skutecznej oceny wady produktu z przesłanych zdjęć Dział Reklamacji zażąda przesłania reklamowanych produktów w formie korespondencyjnej (wysyłkowej).

  5. W przypadku reklamacji korespondencyjnej (wysyłkowej) reklamowany towar powinien być zapakowany we właściwy sposób chroniący przed uszkodzeniem podczas transportu. Reklamowany towar powinien być w stanie czystości umożliwiającym weryfikację towaru ze zgłoszeniem (czysty, suchy,wywietrzony).

  6. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej reklamacja zostanie uznana i o ile to możliwe zostanie spełnione żądanie w niej zawarte. Jeżeli wymiana towaru nie jest możliwa zostanie wystawiona faktura korygująca.

  7. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji:

  a) Reklamacja elektroniczna - reklamujący zostanie poinformowany o decyzji negatywnej wraz z jej uzasadnieniem w wiadomości zwrotnej na adres e-mailowy z którego wysłał reklamację.

  b) Reklamacja korespondencyjna (wysyłkowa) - reklamujący zostanie poinformowany o decyzji negatywnej wraz z jej uzasadnieniem w wiadomości zwrotnej na adres e-mailowy wskazanym w protokole reklamacyjnym. W przypadku braku adresu e-mail lub na wyraźne wskazanie reklamującego, reklamowany towar zostaje odesłany zwrotnie na jego koszt z umieszczonym w przesyłce uzasadnieniem decyzji negatywnej. 

Zdjęcia produktów umieszczone na Naszej stronie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z innych ustawień wyświetlacza. Odcień koloru i różnice nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

 

7. Informacje końcowe

 

 • Firma Polstar zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.polstar.com.pl.

 • Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

 • Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.polstar.com.pl w tym cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Polstar zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 • Opisy i zdjęcia dostępne na stronie są własnością Polstar Holding Wołoszczuk sp.k. dawniej Polstar Holding Sp. z o.o. sp.k. Nie mogą być kopiowane i powielane bez zgody właściciela.

 • Niniejszy regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Polski jak i również spoza jej obszaru.